Sopimusvuori

 

Merja Koskensalo

Moniammatillista yhteistoimintaa ja ihmisen kokonaisvaltaista kohtaamista

Fysioterapia ammattialana perustuu fysioterapiatieteeseen, jonka kiinnostuksen kohteena on ensisijaisesti ihmisen fyysinen toimintakyky ja liikkuminen sekä toiminnan heikkeneminen ja häiriö. Käytännössä fysioterapiassa sovelletaan myös monen muun tieteenalan tutkimusta ja tietoa. Ala sinänsä onkin laaja ja sen ”sisältä” voidaan löytää useita ns. erikoisaloja. Tällaisia ovat esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia, neurologinen fysioterapia, työfysioterapia, psykofyysinen fysioterapia sekä kipufysioterapia. Erikoisalasta riippumatta työn tavoitteena on aina terveyden ja toimintakyvyn tukeminen.

Tänä päivänä fysioterapeutteja toimii laajalti sekä julkisilla että yksityisillä sosiaali- terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmän sektoreilla, niin psykiatrisen kuin somaattisenkin hoidon yksiköissä. Näin myös Sopimusvuoressa, jossa fysioterapia on ollut osa hoidon ja kuntoutuksen palveluja viime vuoden tammikuusta lähtien.

 Fysioterapeutin näkökulmasta ensimmäinen toimintavuosi Sopimusvuoressa on ollut sisällöllisesti rikas ja antoisa. Työnkuvaa on pyritty jatkuvasti kehittämään siten, että se parhaimmalla mahdollisella tavalla vastaisi organisaation tarpeisiin ja kuluneen vuoden aikana se onkin siten kokenut useita rajauksia ja tarkennuksia.

Nykyisellään fysioterapeutin toimenkuva Sopimusvuoressa käsittää sekä asiakkaiden liikkumiskyvyn ja apuvälineiden tarpeen arviointia, kehon hahmotusta, kehotietoisuutta ja fyysistä toimintakykyä tukevaa ryhmäohjausta sekä henkilökunnan työergonomiaa ja työkykyä tukevaa ohjausta ja neuvontaa. Käytännössä työryhmien ja -yhteisöjen on tarvittaessa mahdollista ottaa yhteyttä fysioterapeuttiin kaikissa edellä mainittuihin asioihin liittyvissä kysymyksissä. Tarpeen vaatiessa mahdollisuus neuvontaan on toisaalta myös asiakkaiden omaisilla.

 Ratkaisut löytyvät vuoropuhelun kautta

Monipuolinen ja moniammatillinen yhteistyö hoidon ja kuntoutuksen eri ammattilaisten kanssa on rikkautta, joka mahdollistaa myös työn jatkuvan kehittämisen ja siinä oppimisen. ”Kentällä” eri yhteisöissä aktiivisesti liikkuvalle fysioterapeutille jokainen kohtaaminen ja ohjaustilanne on erilainen ja tässä mielessä aina myös ainutlaatuinen ja uusi. Tilanteesta riippumatta toimivimmat ratkaisut löytyvät kuitenkin aina eri näkökulmat kuulevan ja huomioivan vuoropuhelun kautta. Tällainen vuoropuhelu synnyttääkin yleensä paitsi laajempaa ymmärrystä ja uusia oivalluksia, usein myös lisää yhteistä toimintaa yhteisten tavoitteiden hyväksi.  

 Fysioterapeuttina, jolla on myös sosiaalisen kuntoutuksen ohjaajan työkokemus ja -tausta, näen ihmisen kokonaisvaltaisen kohtaamisen erityisen tärkeänä juuri hoito- ja kuntoutustyössä. Kokonaisvaltaisen kohtaamisen näkökulmasta meistä jokainen on paitsi biologisen perimänsä myös ympäristönsä ja sosiaalisten suhteidensa muodostama kokonaisuus, jossa erilaiset elämäntilanteet vaikuttavat ja ilmenevät sekä kehollisuuden, tajunnallisuuden että sosiaalisten suhteiden tasolla ja kautta. Kaikki nämä olemassaolon ulottuvuudet ovat myös jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään ja siten aina myös enemmän kuin vain osiensa summa.

Hyvin usein se, mitä ei esimerkiksi kyetä ilmaisemaan kielellisesti ja sanoin, saa tietoisen tai tiedostamattoman ilmaisunsa jollakin tavalla kehollisuuden – asennon, liikkeen ja hengityksen – kautta. On siis olemassa monta tapaa sekä tulla kuulluksi että kuulla. Juuri tästä syystä me myös tarvitsemme erilaisia lähestymis- ja auttamistapoja sekä moniammatillista yhteistoimintaa. Se, että siihen on mahdollisuus, on todella arvokas asia. 

 

 

 

Sopimusvuori_Facebookissa