Sopimusvuori

 

Inkeri Ruuskanen

Vuoden 2019 alusta toimeenpantavassa SOTE-uudistuksessa on linjattu, että maakunta tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut itse tai se voi käyttää yksityisen tai kolmannen sektorin palveluita. Tämä on tärkeä tieto meille sopimusvuorelaisille. Olemmehan osa sitä yksityistä sosiaali- ja terveys-palvelutoimintaa, mikä tarjoaa neljänneksen kaikista sosiaali- ja terveyspalveluista.

Sopimusvuorelaisia ja muita yksityisiä sosiaali- ja terveyspalveluita tarjotaan yhdessä muodostet-tavien kuntaosakeyhtiöiden tai maakunnallisten julkisoikeudellisten laitosten palvelutarjonnan kanssa.

Yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaina on tällä hetkellä pääosin se 10 % kansalaisis-ta, joiden palvelukustannukset vievät 80 % kaikista toimialan kuluista. Näitä palveluita ovat ikäih-misten, mielenterveyskuntoutujien ja kehitysvammaisten asumis- ja päiväkuntoutuspalvelut sekä pitkäaikaistyöttömien kuntouttava työtoiminta sekä lasten ja nuorten asumis- ja laitospalvelut.
Näiden kansalaisten elämänpiiristä löytyvät myös ihmisten hyvinvoinnin edistämisen, saumatto-mien palveluketjujen ja asiakkaan kokonaisvaltaisen palvelun epäonnistuneet esimerkit.

Tiukat kuntarajat, ammatillista osaamista väheksyvä ja päällekkäinen valvonta sekä monenkirjava kilpailutus lisäävät hallinnollisia kuluja sen sijaan, että palveluista saatava tuotto ohjattaisiin suo-raan asiakkaita palvelevaan henkilöstöön ja palveluiden kehittämiseen.

Uudistuksen perusperiaatteina ovat kansalaisten omaehtoinen hyvinvoinnin edistäminen, palve-luiden tehokkuus ja eettinen oikeudenmukaisuus. Näitä tavoitteita kannatamme. Palveluita eniten käyttävät kansalaiset hyötyvät nimenomaan palveluiden yhtenäistämisestä, palveluketjujen saumattomuudesta ja ennen kaikkea taitavasti moniammatillisesti työskentelevästä henkilökun-nasta.

Ammattitaitoa löytyy läheltä

Yksityiset sosiaalipalvelujen tuottajat henkilökuntineen tuntevat hyvin paikallisen kulttuuriperinnön ja palveluverkoston toimintatavat. Etunamme on kyky toimia joustavasti ja ripeästi yksittäisen kan-salaisten tarpeiden mukaisesti.

Pari esimerkkiä siitä, miten tätä ’lähikulttuurin’ etua voidaan käyttää hyväksi uutta SOTE-mallia toimeenpantaessa:
- Asiakkaan palveluketjun koordinoijana ja sosiaali-, terveys- ja työvoimahallinnon edustajista muodostuvan työryhmän kokoonkutsujana toimii monipalveluiden käyttäjää parhaiten tunteva ammattilainen. Asumispalveluissa tällainen henkilö on omahoitaja tai omaohjaaja.
- Paikallisen palveluntuottajan palveluyksikön henkilökunta voi olla yksi ’kortteliyhteisöllisyyden’ rakentaja, kun palveluyksiköistä muodostuu luontevia, yhteisiä tapaamispaikkoja. Tämä rikastaa innovaatiotoimintaa palveluiden kehittämiseksi ja yhteistuotannon edistämiseksi. Yhteistuotannossa palveluprosessien kehittämiseen ja tuottamiseen osallistuvat sekä perinteiset palveluntuottajat että kansalaiset erilaisissa rooleissa.

On tärkeää, että hienot SOTE-tavoitteet toteutuvat. Tähän työhön tarvitaan meitä kaikkia. Aloitetaan luomalla positiivinen, innostunut ja innostava SOTE-henki.

Haastankin palveluyritykset toimimaan niin laadukkaasti, että sanonta: ”Mitä kurittomampi kansa, sitä enemmän valvontaa!” ei toteudu yksityisten palveluiden tuottajien kohdalla. Kurittomuuteen luen myös ahneuden. Näin toimien voimme edistää voimavarojen suuntaamista enemmän asiakastyöhön.

Katso lisää: yuuuttuuuubi

Sopimusvuori_Facebookissa